AGAPEMA

   

CALCULADORAS GRÁFICAS

Un recurso para as Matemáticas na ESO e no Bacharelato  

 Inscrición

CONVOCATORIA DIRIXIDA Ó PROFESORADO DE MATEMÁTICAS DE GALICIA

     

  

 TÍTULO

  CALCULADORAS GRÁFICAS

Un recurso para as Matemáticas na ESO e no Bacharelato  

Modalidade

Curso

Ámbito

Autonómico

Destinatarios

Profesorado de Matemáticas de Secundaria

Criterios de Selección

Estar impartindo matemáticas nos centros educativos de Galicia

Orde de chegada da inscrición  

Nº de prazas

20

Lugar de celebración

Lugo.  IES  Xoán Montes

Obxectivos

Amosar as posibilidades das calculadoras gráficas como recurso didáctico en Matemáticas

Familiarizar e posibilitar a adquisición de destrezas básicas ó profesorado para a súa incorporación á aula

Presentar distintas propostas didácticas sobre a utilización da calculadora na  ESO e no Bacharelato  

Contidos

Breve introducción histórica da calculadora de máquinas calculadoras gráficas.

A metodoloxía Classpad

A calculadora de man e o emulador

U paseo polos teclados da calculadora

Operacións básicas coa calculadora gráfica

Funcións, variables, arquivos e carpetas

Polinomios e fraccións alxébricas. Aplicacións ó cálculo

Representación gráfica de funcións. Estudo xeral dunha función.

A función cuadrática. Gráficos dinámicos.

Funcións reais. As familias máis habituais.

Resolución de ecuacións

Sistemas de ecuacións lineais.

Cálculo matricial.

Resolución de inecuacións

A programación lineal.

Funcións:

    Interpretación, continuadade, derivadas, propiedades locais, plicacións á optimización,..

Gráficos 3D

Área limitada por unha curva: a integral definida.

A integral indefinida.

Regresións.

Os números complexos

Estatística e Probabilidade

Xeometría

Propostas didácticas 

Actividade electrónicas (eActividades)

Deseño de eactividades 

Descargar eActividades de internet.

Diapositivas. Deseño.

A Web   www.classpad.tk   como lugar de apoio didáctico.

Método de traballo

O tratamento dos contidos realizarase incidindo simultaneamente en:

Dar a coñecer as características e prestacións das calculadoras gráficas, en especial as súas funcións gráficas, o software incorporado de Álxebra simbólica e de Xeometría Dinámica, así como as posibilidades de interactividade entre elas

Presentar e elaborar estratexias de traballo na aula

Horas de formación

12

Período de realización

Desenvolverase os días 23 e 24 de setembro

Venres en sesión de tarde (4 h, das 16,30 ás 20,30 horas) e sábado en sesións de mañá e tarde (8 h, das 10 ás 14 e das 16,30 ás 20,30 horas) 

Condicións de participación

Será imprescindible a asistencia ó 85 % da  duración total para ter dereito á correspondente certificación 

Recepción de solicitudes

AGAPEMA. Aptdo. 301.  Lugo 

Enderezo de correo electrónico  agapema@agapema.com

Inscrición

Cubrir formulario de inscrición e remitir antes do 13/09/2005

Cuota de 20 euros.  Gratuíta para os asociados 

Curso homologado  pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Coa colaboración de